Rekisteriseloste

Tietosuojaseloste 8/2015, voimassa 1.8.2015 alkaen
Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja (Henkilötietolaki (523/99)

1. Rekisterinpitäjä

Typing Master Finland Oy
Y-tunnus: 1543684-3
Eerikinkatu 4 A 16
00100 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Typing Master Finland Oy:n Markkinointi- ja viestintäpäällikkö, puhelin: (09) 8240 8350

3. Rekisterin nimi

Typing Master Finland Oy:n asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin henkilötietoja käsitellään laskutukseen ja maksujen perintään, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen sekä tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Tietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin, ellei sitä ole kielletty.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

  • Nimi
  • Organisaatio
  • Y-tunnus
  • Osoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tilaustiedot
  • Käyttöoikeustiedot
  • Suoramarkkinointilupa
  • Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot

6. Suostumukset ja kiellot

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä Typing Master Finland Oy Oy:lle. Jos suoramarkkinointi on kielletty, voidaan asiakkaalle lähettää palveluiden toteuttamiseen ja asiakkuuden hoitoon tarpeellista asiakassuhdeviestintää.

7. Rekisterin tietolähteet

Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään ensisijaisesti asiakkaalta itseltään rekisteröitymisen ja kirjautumisen, tuotetilauksen, tarjouspyynnön, koekäyttöpyynnön sekä kilpailuihin ja asiakaskyselyihin osallistumisen yhteydessä.

8. Tietojen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakastietoja luovutetaan Typing Master Finland Oy:n tai Typing Master Finland Oy:n palveluiden myyntiin, jakeluun ja tuotantoon osallistuville tahoille asiakassuhteen ylläpitämiseksi ja hoitamiseksi. Asiakastietoja ei toimiteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Tietojen säilyttäminen

Tietoja säilytetään asiakassuhteen hoitamisen kannalta tarpeellinen aika, minkä jälkeen ne hävitetään.

10. Rekisterin suojauksen periaate

Annettuja tietoja suojataan verkossa välittämällä se ne suojatun yhteyden kautta (https-protokolla). Annetuista tiedoista syntyvää rekisteriä suojataan asianmukaisin teknisin keinoin, kuten palomuureilla. Kaikki palvelimet ja tietokannat sijaitsevat sertifioiduissa palvelintiloissa. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Rekisterinpitäjän toimitiloissa on käytössä kulunvalvonta.

11. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Asiakkaalla on henkilötietolain 26-28 § mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja Typing Master Finland Oy:n asiakasrekisteriin on tallennettu. Asiakkaan tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot: nimi, osoite ja puhelinnumero. Tarkistuspyynnön voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai kirjeitse osoitteeseen

Typing Master Finland Oy
Eerikinkatu 4 A 16
00100 Helsinki

Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle sähköpostitse tai postitse.

12. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Jokaisella tietojaan luovuttaneella on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Asiakkaan tulee esittää korjauspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot (nimi, osoite ja puhelinnumero) sekä tiedon korjaamiseksi tarpeelliset seikat. Korjauspyynnön voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai kirjeitse osoitteeseen

Typing Master Finland Oy
Eerikinkatu 4 A 16
00100 Helsinki

Korjauspyynnön vastaus toimitetaan pyynnön esittäneelle sähköpostitse tai postitse.

13. Evästeet

Typing Master Finland Oy käyttää tuotteissaan ja palveluissaan evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän selaimelle lähetettävä tekstitiedosto, joka tallennetaan käyttäjän koneen kiintolevylle. Evästeillä varmistetaan palvelun turvallisuutta, tehokkuutta ja käyttäjäystävällisyyttä. Eväste auttaa Internet-pohjaisten palvelujen tarjoajaa esimerkiksi tunnistamaan usein vierailevat kävijät, helpottamaan kävijoiden kirjautumista sekä laatimaan yhdistelmätietoa kävijöistä. Tämän palautteen avulla Typing Master Finland Oy pystyy jatkuvasti parantamaan tuotteitaan ja palvelujaan ja esimerkiksi tarjoamaan asiakkailleen yksilöityjä palveluja. Evästeet eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja. Jos Typing Master Finland Oy:n palvelujen käyttäjä ei halua sallia evästeiden käyttöä omalla kohdallaan, evästeet voi helposti poistaa käytöstä muuttamalla selaimen asetuksia. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla välttämättömiä joidenkin Typing Master Finland Oy:n tuotteiden ja palvelujen optimaaliselle toimimiselle.